Tarieven

Begeleiding € 63,-/ 65 per uur
Logopedie € 32,50,- per half uur
Equitherapie € 65,- per uur
Intake, evaluatie en verslaggeving € 63,-/65  per uur
Onderwijsondersteuning In overleg

Mogelijkheden voor vergoeding

Als uw kind een indicatie heeft is het mogelijk om de kosten van de begeleiding vanuit een PGB (persoons gebonden budget) te betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.persaldo.nl

De kosten voor logopedie kunt u voor het grootste deel bij de zorgverzekering declareren.

De kosten voor equitherapie worden (nog) niet rechtstreeks door de zorgverzekeraars vergoed.

In speciale gevallen kan een stichting een bijdrage leveren in de kosten van de therapieVoor betaling gelden betalingsvoorwaarden:

Betalingsvoorwaarden

Bij  A.A.I. Kairos  zijn de volgende algemene betalingsvoorwaarden van toepassing:

  1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of als cliënt en Kairos. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
  2. Een afspraak kan slechts worden geannuleerd uiterlijk 24 uur voordat deze plaats zou moeten hebben. Verschijnt de cliënt niet op een afspraak of annuleert hij een afspraak niet tijdig, dan is Kairos gerechtigd de kosten in rekening te brengen als had de afspraak plaatsgevonden.
  3. Ook al declareert de cliënt de factuur of een gedeelte van de factuur bij het PGB, dan blijft de cliënt aansprakelijk voor de betaling aan Kairos.
  4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL 29 RABO 01472 84 333 t.n.v. Kairos Etten-Leur.
  5. Na het verstrijken van de 30 dagen na factuurdatum krijgt de cliënt een herinnering. Na het verstrijken van 14 dagen na datum van herinnering is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De cliënt krijgt dan een aanmaning, waarin het verschuldigde factuurbedrag vermeerderd wordt met €15 aanmaningskosten. De betaling van de factuur inclusief de aanmaningskosten moet binnen 7 werkdagen plaatsvinden.
  6. Blijft de cliënt in verzuim met het nakomen van de betalingsverplichting na het ontvangen van de aanmaning, dan wordt een incassoprocedure gestart, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt zijn.
  7. Is de cliënt in verzuim, dan heeft Kairos het recht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.